LOGO

Regulamin


1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: canna-diet, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Piastowska 1a, 58-260 Bielawa, NIP 8822093411 , adres poczty elektronicznej: canna.diet.bielawa@gmail.com; numer telefonu: 880 219 045 , zwana dalej lub „Sprzedawcą”, ustala niniejszy Regulamin korzystania ze Strony internetowej za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem canna-diet.com (zwany dalej „Regulaminem”).

2. Niniejszy Regulamin określa sposób sprzedaży, zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów oraz świadczenia usług na Stronie internetowej canna-diet.com (zwaną dalej „Stroną internetową”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem canna-diet.com.

3. Każdy Klient oraz Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny Strony internetowej pod adresem canna-diet.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Każdy Klient oraz Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z witryny Strony internetowej.

6. Każdy Klient oraz Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

DEFINICJE

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:
Administrator Danych Osobowych – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: canna-diet, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki ul. Piastowska 1a, 58-20 Bielawa, NIP 8822093411 , adres poczty elektronicznej: canna.diet.bielawa@gmail.com; numer telefonu 880 219 045, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dział Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji Zamówienia lub realizacji reklamacji. Dział Obsługi Klienta jest dostępny dla Klienta pod numerem telefonu: 880 219 045 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: canna.diet.bielawa@gmail.com
Dokument Dostawy – oznacza dokument wydawany przez Dostawców Sprzedawcy Klientowi podczas odbioru przez Klienta Towarów lub Produktów zawierający dane o nazwie zamówionego towaru, cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT i ilość zamówionego towaru oraz łączną wartość zamówienia.
Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta na Stronie internetowej.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i Zamówienia w na Stronie internetowej Sprzedawcy.
Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Strony internetowej, do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Klienta umożliwiają mu swobodne dokonanie Zamówienia na Stronie internetowej.
Login – indywidualny, podany przez Klienta, indywidualizujący go adres e-mail, wymagany wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia na Stronie internetowej za pośrednictwem Witryny.
Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza online znajdującego się na Stronie internetowej.
Strona internetowa lub Witryna – strona internetowa prowadzona przez Justynę Gwóźdź prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: canna-diet, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Piastowska 1a, 58-20 Bielawa, NIP 8822093411 , adres poczty elektronicznej: canna.diet.bielawa@gmail.com; numer telefonu: 880 219 045, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
Sprzedawca, Usługodawca –prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: canna-diet Justyna Gwóźdź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Piastowska 1a, 58-260 Bielawa, NIP 8822093411 , adres poczty elektronicznej: canna.diet.bielawa@gmail.com; numer telefonu: 880 219 045, zwana dalej „Sprzedawcą”, która jest właścicielem Strony internetowej.
System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
Towary lub Produkty – oznacza Produkty prezentowane na Stronie internetowej, na które Klient może złożyć Zamówienie.
Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Usługa Newsletter – polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.).
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344.).
Zamówienie, Formularz Zamówienia – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów bądź Usług prezentowanych na Stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Strony internetowej Usługi polegające na:
• odpłatnej sprzedaży Towarów prezentowanych na Stronie internetowej;
• bezpłatnej możliwości zakładania Konta Klienta;
• bezpłatnym przesyłaniu Newslettera do Klientów;
1. Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania na Stronie internetowej informacji o promocjach w zakresie świadczonych Usług.
2. Wysokość opłat pobieranych przez Sprzedawcę z tytułu odpłatnej Sprzedaży Towarów i Usług, określa cena prezentowana na Stronie internetowej przy każdym z Towarów i Usług.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Strony internetowej, Klienci powinni dysponować:
• urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
• przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;
• aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
1. Korzystanie ze Strony internetowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
2. Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Strony internetowej.

ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient jest obowiązany dokonać Rejestracji.
2. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Witryny.
3. W trakcie Rejestracji Klient:
• wypełnia lub potwierdza dane dotyczące: adresu e–mail, imienia i nazwiska, miasta, kodu pocztowego, adresu, telefonu; w przypadku przedsiębiorcy: nazwy firmy oraz numeru NIP;
• ustala swoje indywidualne Hasło;
• zostaje poproszony o zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie Regulaminu;
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
1. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty e-mail dokonanie przez Klienta Rejestracji poprzez wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji.
2. Kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny powoduje aktywowanie Konta Klienta.
3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje z chwilą aktywowania Konta Klienta na Stronie internetowej.
4. Wypełniając formularz Rejestracji Klient oświadcza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Zamówienia. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, nie warunkuje to jednak możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
5. Wypełniając formularz Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami dokonanymi przez Klienta na Stronie internetowej. Na podany przez Klienta adres mailowy Sprzedawca przesyła również potwierdzenie Rejestracji, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta.
6. Klient ma możliwość logowania się w dowolnej chwili do swojego Konta Klienta przy użyciu Loginu i Hasła
7. Za pośrednictwem Konta Klienta, Klient jest uprawniony do:
• dokonywania zakupów towarów i usług prezentowanych na Stronie internetowej;
• otrzymywania od Sprzedawcy informacji o Usługach i promocjach w ofercie Sprzedawcy;
• modyfikowania danych wprowadzanych przez Klienta w procesie Rejestracji, w tym Loginu i Hasła.
1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
2. Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: canna.diet.bielawa@gmail.com bądź też pisemnie na adres: canna-diet Justyna Gwóźdź, ul. Piastowska 1a, 58-260 Bielawa, NIP 8822093411. Po otrzymaniu żądania, Sprzedawca usuwa Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania żądania.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Polski.
3. Zamieszczone na Stronie internetowej informacje o Produktach prezentowanych do sprzedaży (np. opis Produktów itp.) pochodzą od producenta Produktu lub Sprzedawcy. Przed zakupem Produktu Klient ma obowiązek zapoznać się z jego opisem zamieszczonym na Stronie internetowej Sklepu.
4. Ceny Towarów prezentowane na Stronie internetowej są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu Zamówienia.
5. Podane ceny są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, dostępnych na Stronie internetowej oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem pkt VI ust. 5 powyżej Regulaminu.
7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
8. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę.
9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
10. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.
11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
12. Zabrania się korzystania ze Strony internetowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Strony internetowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
13. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony internetowej wyłącznie na własny użytek.
14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

ZAMÓWIENIE

1. Aby złożyć Zamówienie Klient wybiera Produkty bądź Usługi prezentowane na Stronie internetowej, po czym umieszcza je w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego zwrotem „Zamawiam” lub „Umów”.
2. Przez cały czas trwania zakupów Klient może przeglądać zawartości swojego koszyka oraz kontrolować wartość Zamówienia.
3. Klient może anulować Zamówienie po dodaniu Produktu do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie przycisku oznaczonego określeniem „Usuń Produkt”.
4. Wybierając opcję „zamówienie dla zarejestrowanych”, Klient zostanie przekierowany do formularza umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło albo uzyska na tym etapie możliwość dokonania Rejestracji Konta Klienta.
5. Klient zarejestrowany, po zalogowaniu się na Konto Klienta wybiera sposób formę płatności.

PŁATNOŚCI

1. Klient może zapłacić za zakupiony Towar w następujący sposób:
przelew środków na numer konta Santander Bank Polska S.A., canna-diet Justyna Gwóźdź ul.Piastowska 1a 58-260 Bielawa NIP 8822093411, w tytule wpisując numer zamówienia.

Przesyłka zostanie nadana w ciągu 24h po zaksięgowaniu wpłaty.


RĘKOJMIA I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych i ponosi on odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
2. Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Sprzedawcy, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie.
4. Jeśli zakupiony Towar posiada wadę, Klient ma prawo:
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
• żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
3. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: canna.diet.bielawa@gmail.com lub pisemnie listem poleconym na adres: canna-diet Justyna Gwóźdź, ul. Piastowska 1a, 58-260 Bielawa, NIP 8822093411 .
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.
6. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, przy czym termin ten liczony jest od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, a jeżeli umowa:
• obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
• polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
1. Klient odstępuje od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony internetowej.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
• pisemnie na adres: canna-diet Justyna Gwóźdź, ul. Piastowska 1a, 58-260 Bielawa, NIP 8822093411
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: canna.diet.bielawa@gmail.com
1. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli natomiast Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. W razie wybrania przez Klienta, korzystającego z prawa do odstąpienia od umowy, sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy: canna-diet Justyna Gwóźdź, ul. Piastowska 1a, 58-260 Bielawa, NIP 8822093411 . – przed upływem tego terminu.
1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
• w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
• jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
• utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy;
• szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
• szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu, ujawnianie danych osobowych;
• działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Klientów, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę.

STALI KLIENCI

1. Sprzedawca przewiduje rabaty oraz specjalne promocje dla Stałych Klientów.
2. Informacje o aktualnych promocjach oraz rabatach prezentowane są na Stronie internetowej canna-diet.com na stronie głównej oraz wysyłane w formie Newslettera.

USŁUGI DODATKOWE

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów dodatkowe usługi w postaci Newslettera.
2. Usługi dodatkowe są świadczone nieodpłatnie, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przez czas nieoznaczony.
3. Usługi dodatkowe są świadczone dla Klientów, którzy wprowadzili adres swojej poczty elektronicznej, dokonali Rejestracji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.
4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wyraźnie wyodrębnionej informacji o nowych Produktach lub Usługach w ofercie Sprzedawcy.
5. Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, temat wiadomości oraz informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypisując się z subskrypcji. Wypisanie z subskrypcji jest możliwe za pomocą odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Stronie internetowej należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
2. Sprzedawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Stronie internetowej (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi na Stronie internetowej zarówno podlegających ochronie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie nie jest dopuszczalne wykorzystanie powyższych danych i materiałów w celu prowadzenia przez Klienta działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.
2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi aktualnych Klientów przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność wyrejestrowania Klienta. Niepowiadomienie Sprzedawcy przez Klienta przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.
3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej Sprzedawcy.
4. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
8. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
• Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”;
• Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;
• Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2021 r.
ZAŁACZNIK NR 1
Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”

• PLIKI „COOKIES”

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies” (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Klientów ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
2. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych Klientów.
3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
4. Każdy Klient może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej.
5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji Klienta.
1. W ramach Strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
• „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej Sprzedawcy internetowego;
• „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
1. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

• Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: canna-diet, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Piastowska 1a, 58-260 Bielawa, NIP 8822093411 , adres poczty elektronicznej: canna.diet.bielawa@gmail.com; numer telefonu: 880 219 045
• Baza danych Klientów została zgłoszona Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
• W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy Sprzedaży oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tej Umowy.
• W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klientów ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
• Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania;
• adres poczty elektronicznej;
• adres Dostawy zamówionego Towaru, jeżeli nie jest tożsamy z adresem zamieszkania,
• numer telefonu.
• Sprzedawca określa dane osobowe Klientów, których podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
• Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Strony internetowej (dane eksploatacyjne):
• oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;
• oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
• informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Strony internetowej;
• informacje o skorzystaniu przez Klienta ze Strony internetowej. Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie ze Stroną internetową jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL. SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Intencją twórców SSL było zaprojektowanie protokołu uniwersalnego, tak aby mogły z niego korzystać protokoły aplikacyjne (HTTP, FTP, telnet itp.). Oznacza to, że za pomocą SSL mogą być szyfrowane połączenia do poczty, serwera ftp, strony WWW itp. Dzięki swojej skuteczności oraz prostej obsłudze certyfikat SSL bardzo szybko znalazł zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej, podczas aukcji internetowych oraz w systemach płatności online.
• Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Klienci posiadający Konto Klienta realizują to uprawnienie za pośrednictwem swojego Konta Klienta. W przypadku korzystania ze Strony internetowej przez Klienta, który nie założył Konta Klienta, Klient ten realizuje to uprawnienie, przesyłając stosowne oświadczenie na następujący adres e-mail Sprzedawcy: dietetykk@gmail.com.
• Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
• Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży, tj. realizacji usługi wysyłania zamówionych towarów:
• Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.
• Sprzedawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sprzedawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto w całości lub części.
• Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” na Stronie internetowej.
ZAŁĄCZNIK NR 2
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi
Sprzedawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:
• możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
• możliwość działania szkodliwego oprogramowania;
• możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
• możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
• możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;
Sprzedawca zaleca, aby każdy Klient dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall.
Sprzedawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.
ZAŁĄCZNIK NR 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.